Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Odkaz na podmínky GDPR zde.

Dispečink – poruchy: 483 359 808, 724 096 663, 

zelený.png 800 300 888

Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

Jsme stabilní společnost v 100% vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, a dlouhodobě patříme k lídrům teplárenského trhu v regionu. 

Historie naší společnosti sahá až do 90. let 19. století. Zastaralou soustavu centrálního zásobování teplem, která byla ještě na počátku nového tisíciletí před technickým i ekonomickým kolapsem, jsme dokázali přeměnit v moderní a ekologickou městskou teplárnu. 

V Jablonci nad Nisou jsme vybudovali a spravujeme více než dvacet malých lokálních plynových kotelen, z nichž dodáváme teplo a teplou vodu do více než čtyř tisíc jabloneckých domácností a desítek organizací, škol a průmyslových areálů. Zákazníky máme i v sousedním Liberci a jsme připraveni naši síť zásobování teplem a teplou vodou i nadále rozšiřovat. Ve spolupráci s ČEZ Energo jsme v roce 2020 v části zdrojů vybudovali kogenerační jednotky, jejichž provoz přispívá k optimalizaci provozu celé soustavy a dlouhodobé stabilizaci cen. 

Sledujeme aktuální trendy a záleží nám na životním prostředí. Dálkové teplo z naší soustavy je klíčovým řešením pro „zelenou“ budoucnost Jablonec nad Nisou, města v srdci Jizerských hor. 

Vážíme si dobrých vztahů se stávajícími i potenciálními zákazníky. Naším cílem je vždy být stabilním a žádaným zaměstnavatelem i respektovanou společností, která podporuje region, kde podniká.

Představenstvo společnosti: Ing. Milan Kouřil - předseda, Petr Cironis - místopředseda,
Ing. Petr Roubíček, Ing. Boris Pospíšil 

Dozorčí rada: Ing. Stanislav Říha – předseda, Ing. Jarmila Valešová, Mgr. Soňa Paukrtová

Ředitel společnosti: Ing. Boris Pospíšil, pověřený vedením společnosti

Sídlo společnosti: U Rybníka 2402/5, Jablonec nad Nisou

IČ: 61539881

DIČ: CZ61539881

Bankovní spojení: 35-9751970287/0100 

 


 

Přístup k informacím

Právo svobodného přístupu k informacím upravuje zákon číslo 106/1999 Sb. Zákon stanovuje povinnost poskytovat informace. Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.

 

Jablonecká energetická a.s. (JE) poskytuje informace

1. zveřejněním (z vlastní iniciativy JE)

  • na internetových stránkách společnosti (www.jeas.cz)

2. na základě žádosti

  • ústní = (bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje)
  • písemné nebo telekomunikačním zařízením za podmínek, že platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na stížnost nebo odvolání

 

Jablonecká energetická a.s. neposkytuje informace

  • jejichž poskytnutí vylučuje zákon (např. § 7 - 11 zákona 106/99 Sb.)

 

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení

7 dní - po obdržení žádosti JE sdělí, že věc nepatří do její působnosti a věc se proto odkládá,

7 dní - po obdržení žádosti JE sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde,

7 dní - po obdržení žádosti JE vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy,

15 dní - po doručení žádosti JE vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován)

15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání,

15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán


Procesní stránka

Pokud není žadatel s ústní odpovědí nebo s odkazem na zveřejněnou informaci spokojen musí podle zákona uplatnit písemnou žádost.

 

Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem

  • poskytnutím informace - tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do písemností,
  • odložením žádosti - je-li žádost neúplná, žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti JE,
  • odmítnutím žádosti - pokud žadateli nevyhovíme rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona 106/1999 Sb.
  • nečinností - pokud magistrát neodpoví na písemnou žádost do lhůty stanovené zákonem je to považováno za zamítnutí žádostí s právem na odvolání

Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává ředitel společnosti. Ten ho také podepisuje a proti takovým rozhodnutím je právo na odvolání.

 

Odvolání proti rozhodnutí řeší Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Aktuality, odstávky a poruchy