Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Odkaz na podmínky GDPR zde.

Dispečink – poruchy: 483 359 808, 724 096 663, 

zelený.png 800 300 888

Jablonecká energetická a.s.

Jisté teplo za jistou cenu

1/ Hlavní přednosti soustavy zásobování tepelnou energií
2/ Podpora soustavy zásobování tepelnou energií
3/ Cena tepla

 

1/ Hlavní přednosti soustavy zásobování tepelnou energií

Ø  Šetříme vaše peníze – žádné investice ani skryté poplatky

Ø  Jistota dodávek od stabilní městské společnosti

Ø  Nabízená cena je konečná

Ø  Nemusíte ztrácet čas ani utrácet peníze za zřízení vlastní kotelny

Ø  Žádné náklady na provoz, opravy, revize, údržbu, rekonstrukce - vše hradí Jablonecká energetická

Ø  Online dohled a servis 24 hodin denně

Ø  Klientský portál - online přístup k fakturám, smlouvám, spotřebám, okamžité informace na váš mobil nebo e-mail

Ø  Jsme velkým odběratelem plynu, proto jej v dlouhodobém horizontu nakoupíme výhodněji

Ø  Zdroje tepla v kotelnách jsou zálohovány

Ø  Etický kodex - Jablonecká energetická se řídí etickým kodexem pro dodavatele tepla vydaným Energetickým regulačním úřadem

Ø  Pokud uvažujete o odpojení, pomůžeme s kalkulací a porovnáním cen tepla

Ø  Dálkové vytápění je cenově přijatelné, komfortní, bezpečné a ekologické řešení 

Ø  Jedná se o teplo bez starostí, bez legislativních povinností pro odběratele, uspoří čas, nabízí poradenství, odborný personál, servis 24/7

Ø  Teplárenské soustavy emitují celkově nižší emisi, než je součtová emise domovních kotelen na stejné vyrobené množství tepla

Ø  Dálkové teplo patří k nejbezpečnějším druhům vytápění. Vyrábí se mimo místo konečné spotřeby, do kterého je dopravováno nosným médiem – horkou nebo teplou vodou. Teplá voda neexploduje, nehoří, ani není jedovatá. Kromě toho je provoz teplárenských systémů bezpečnější než provoz např. plynových nebo elektrických instalací v soukromých rukou, kdy se po  řadě let projevuje snaha šetřit na údržbě za cenu možných tragických havárií.

Ø  Odběratel nemusí investovat předem žádný kapitál do zajištění základní životní potřeby jakou je teplo.

Ø  Při porovnání cen jednotlivých druhů vytápění se často zapomíná, že dálkové teplo je komplexní služba, kde jedinou starostí zákazníka je vlastní otočení radiátorového ventilu. U ostatních způsobů vytápění do nákladů za teplo vstupují mimo ceny paliva i náklady na investice a odpojení od dálkového vytápění, opravy, obsluhu, údržbu, prohlídky, kontroly,  revize zařízení a náklady na znovupořízení zdroje po jeho dožití. Výše uvedené je v souladu s Územní energetickou koncepcí Libereckého kraje.

Ø  Dálkové teplo nabízí minimálně stejnou tepelnou pohodu, ale vyšší komfort oproti vytápění plynem nebo elektřinou.

Ø  Odběratel je zbaven starostí s povinnými úkony jako revize, měření, předpisy atd.

Ø  Dálkové vytápění má řadu systémových předností a při jeho porovnávání s jinými systémy nemůže být primárním kritériem cena, protože ta nezobrazuje další společensky závažné souvislosti, které se ukáží až v delším časovém horizontu, než je pohled jednotlivého zákazníka.

 

…další rozdíly mezi dálkovým vytápěním a domovní kotelnou

Ø  Obecně nemůže být teplo z dálkového vytápění výrazně levnější, než z domovní kotelny, protože jde o vyšší stupeň služby s garancí nepřetržitého dispečinku a dalších.

Ø  Nelze porovnávat zálohy za teplo z dálkového vytápění a z vlastní domovní kotelny. U rozpisů záloh v objektech s domovní kotelnou je pod položkou náklady na vytápění rozuměn jen plyn a řada dalších nákladů je schována pod dalšími položkami, jako např. elektřina ve společných prostorách, fond oprav, splátka úvěru apod.

 

… popř. tepelným čerpadlem

Ø  Využití tepelných čerpadel pro plné vytápění panelových domů není principiálně vhodné. Pro nízké venkovní teploty je nutno instalovat záložní výkon - nejčastěji elektrokotel nebo domovní kotelnu. V nezateplených objektech ztrácí čerpadlo při teplotách okolo nuly účinnost a pod -5°C musí být zastoupeno alternativou.

Ø  Kotelny a tepelná čerpadla mají problémy s vibracemi a hlukem.

 

…další argumenty, proč dálkové vytápění

Ø  Odpojení od dálkového vytápění je téměř nevratné rozhodnutí, a proto je nutné brát na vědomí veškeré okolnosti a celkové náklady spojené s odpojením a s vybudováním nového vlastního zdroje.

Ø  V případě požadavku na odpojení a výstavbu domovní kotelny přihlíží stavební úřad v rámci stavebního řízení ke stanovisku orgánu ochrany ovzduší, jenž zkoumá ekonomickou výhodnost odpojení na základě energetického posudku zpracovaného osobou k tomu oprávněnou - energetickým specialistou (dle zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., § 16 odst. 7, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). Pokud nebude prokázána ekonomická nepřijatelnost dálkového vytápění, nebude vydáno stavební povolení a bytovému domu propadnou prostředky vynaložené např. na projekt, energetický posudek a další.

Ø  Ušetřené peníze z fondu může odběratel investovat efektivněji do potřebných oprav a zvelebování domu namísto výměny fungujícího vytápění, které nadále modernizuje, zlevňuje a cenově se minimálně vyrovnává vlastní kotelně. Finanční prostředky je možné vynaložit např. na dodatečné přiteplení pláště budovy, ochranu před napadením řasami a plísněmi, opravy a náhrady balkonů či lodžií, opravy a modernizace výtahů, rekonstrukce a izolace společných i bytových rozvodů TZB (vytápění, voda – ztráty cirkulačního rozvodu, plyn) nebo vyregulování otopných soustav. V dnešní době zateplování bude nutné investovat také do systémů řízeného větrání s využitím rekuperace pro další snižování energetické náročnosti bytových domů v souvislosti s hygienickými požadavky na kvalitu vnitřního prostředí a výměnu vzduchu v místnostech (vyhláška 268/2009 Sb., která se odvolává na ČSN EN 15665).

 

2/ Podpora soustavy zásobování tepelnou energií

 

SZTE je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§ 2 odst. 2, písm. c), bod 14. z. č. 458/2000 Sb.), výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2, z. č. 458/2000 Sb.). SZTE je podporována a vnímána jako ekologické řešení. SZTE je podporována v úrovni energetických koncepcí státu, krajů a měst:

 

Státní energetická koncepce:

https://www.mpo.cz/dokument158059.html

Hlavní cíle:

Dlouhodobě udržet co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem
s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit (uhlíková daň, povolenky, emise).

 

Energetická koncepce Libereckého kraje:

https://investice-sprava.kraj-lbc.cz/page1874/Uzemni-energeticka-koncepce-Libereckeho-kraje 

Udržitelnost a stabilizace soustav CZT

Zachování soustav CZT je jednoznačně podporováno zákonem o ochraně ovzduší, k modernizaci soustav jsou připraveny dotace z OPŽP.

 

Stabilizace soustav CZT je jednou z priorit platné SEK a také Programu zlepšování kvality ovzduší zóny CZ05 Severovýchod, jejíž součástí je Liberecký kraj.

 

Pokud doporučí ÚEK zachování soustavy CZT, měla by vzniknout metodika pro postup stavebního úřadu v případě žádostí o odpojení, vzhledem k tomu, že i stavební úřady jsou vázány legislativou               v oblasti energetiky, tedy zákonem č. 458/2000 Sb., v aktuálním znění, který v § 77 uvádí, že odpojení (stejně jako připojení) od soustavy je možné pouze v souladu s ÚEK. Důvodem pro tento postup je zejména fakt, že ekonomické náklady odpojení jednoho odběratele nesou odběratelé zbývající a tento dopad by měl být městem koncepčně řešen. Dalším významným důvodem je ochrana životního prostředí – ovzduší, resp. krajiny, aby nevznikalo nekontrolovatelné množství malých stacionárních zdrojů s komíny.

 

Metodika bude vypracována tak, aby posouzení nákladů centralizované i decentralizované varianty bylo objektivní, zahrnovalo na obou stranách veškeré související provozní i investiční náklady a musí zohlednit také závazky vyplývající pro dodavatele tepla ze závazku veřejné služby. Zároveň i sama obec by měla mít možnost se v rámci změny způsobu vytápění vyjádřit – viz. § 13 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

 

PŘÍLOHA Č. 1 – ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE 2010

 

Při úvaze o změně způsobu vytápění, konkrétně při jeho ekonomickém hodnocení, je nutné, aby odběratelé při výpočtu ceny tepelné energie z vlastního zdroje vycházeli z úplných vlastních nákladů na výrobu a rozvod tepelné energie. Odběratelé často porovnávají cenu tepelné energie stávajícího dodavatele tepla s cenou tepelné energie decentralizovaného způsobu výroby tepelné energie pouze ve výši nákladů na palivo a ostatní náklady nekalkulují do ceny tepelné energie.

Např. v případě bytových domů - investice je hrazená z fondu oprav, provozní náklady kromě palivových jsou hrazené jako služby spojené s užíváním bytů apod.). Takovýto způsob porovnání cen tepla z centrálního zdroje a z decentralizovaného zdroje je zcela chybný a vede k nesprávným závěrům.

Při výpočtu ceny tepelné energie z domovní kotelny je nutné kromě nákladů na palivo kalkulovat i s ostatními náklady. Tyto ostatní náklady, kterými jsou např. odpisy, elektrická energie, náklady na obsluhu, opravy a údržba, revize, pojištění, úroky z úvěru, v případě instalace tepelných čerpadel veškeré náklady na bivalentní zdroj, výrobu teplé vody, regulaci apod., a tvoří nezanedbatelných 25 až 40 % z celkové ceny tepelné energie. (Další stálé náklady v soustavách CZT mohou vést k podílu stálé složky nákladů ještě vyšší.) Všechny tyto související výdaje je třeba při porovnání ceny vzít v úvahu.

Náklady objektů při odpojení mohou být velmi rozdílné mj. vzhledem k možné nízké kapacitě plynovodů v územích zásobených z blokových kotelen či ze soustav CZT. Může nastat situace, kdy náklady na odpojení mohou prudce vzrůst z důvodu nutnosti vybudování nových technických zařízení, středotlakých rozvodů apod., které by měli nést odpojované subjekty.

V případě odpojení odběratele od soustavy centralizovaného zásobování teplem se postupuje obecně podle § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení hradí náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení ten, kdo odpojení požaduje.

 

Obvyklé náklady spojené s odpojením nelze obecně stanovit, neboť zcela závisejí na konkrétních podmínkách a skutečném rozsahu prováděného odpojení. Jedná se o jednorázové náklady, které vznikly v přímé souvislosti se změnou nebo odpojením a které nejsou součástí kalkulace ceny tepelné energie dodavatele. Za náklady související s odpojením od rozvodného tepelného zařízení lze považovat zejména technický návrh odpojení, nutné výkopové a zemní práce, demontáž tepelné přípojky případně zaslepení potrubí, demontáž armatur a měřícího zařízení, doplnění teplonosné látky, vyregulování soustavy po odpojení a případně jiné skutečně vzniklé náklady přímo související s odpojením konkrétního odběrného tepelného zařízení od rozvodného tepelného zařízení.

Objektivní porovnání ceny tepla v případě odpojování je jevem spíše minoritním. Ani objektivní výpočet a porovnání nezahrnuje externality – zápočet dopadů na znečištění ovzduší, náklady na lidskou práci, kterou je třeba věnovat správě a organizaci výstavby apod.

Doporučujeme, aby na území měst, ve kterých dochází k odpojování od soustavy CZT, byla vypracována ÚEK (není již povinná ze zákona č. 406/2000 Sb., v aktuálním znění, ani na území statutárních měst), posoudit stav v soustavě, apod., viz závěrečná doporučení ÚEK. Pokud doporučí ÚEK zachování soustavy CZT, měla by vzniknout metodika pro postup stavebního úřadu, vzhledem k tomu, že i stavební úřady jsou vázány legislativou v oblasti energetiky, tedy zákonem č. 458/2000 Sb., v aktuálním znění, který v § 77 uvádí, že odpojení (stejně jako připojení) od soustavy je možné pouze v souladu s ÚEK, navíc je odpojení změnou média na vytápění
a vyžaduje stavební povolení. Důvodem pro tento postup je zejména fakt, že ekonomické náklady odpojení jednoho odběratele nesou odběratelé zbývající a tento dopad by měl být městem koncepčně řešen.

Dodávka tepla je závazkem veřejné služby. Povinnosti dodavatele tepla jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb., jsou však v porovnání se závazky odběratele mnohem přísnější a odpovědnost dodavatele tepla není v souladu s odpovědností odběratele. Např. řešení havarijních a krizových situací, kvalita dodávky, spolehlivost, bezpečnost… jsou odpovědnosti, které na sebe při odpojení plně přebírá odběratel

 

Územní energetická koncepce města Jablonce nad Nisou

https://www.mestojablonec.cz/cs/mestsky-urad/dokumenty/vyhlasky/2004-5-energeticka-koncepce-mesta.html 

Územní energetická koncepce města Jablonce nad Nisou je zpracována s výhledem na 20 let, když datum jejího přijetí je 15.4.2004.

Priority města Jablonce nad Nisou v zásobování energií

1. V rámci přijaté územní energetické koncepce a v ní obsažené důvody ochrany ovzduší
a životního prostředí upřednostňuje město Jablonec nad Nisou využívání takových forem energie a paliv pro výrobu tepelné energie na území města Jablonce nad Nisou, které jsou šetrné
k životnímu prostředí

a neznečišťují území města Jablonce nad Nisou.

 

2. Město Jablonec nad Nisou ve smyslu přijaté územní energetické koncepce preferuje využití

následujících forem energie1 a paliv v uvedeném pořadí:

a. centrální zásobování teplem - (dále jako CZT),

b. alternativní zdroje - obnovitelné a druhotné zdroje energie,

c. elektrickou energii a tepelná čerpadla,

d. plynná a zkapalněná paliva,

e. kapalná paliva,

f. ostatní tuhá paliva

 

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA JABLONCE NAD NISOU – AKTUALIZACE 2007 (varianty udržitelnosti CZT)

https://www.mestojablonec.cz/filemanager/files/file.php?file=5553

Aktualizovaná ÚEK navazuje na územní energetickou koncepci, která byla vypracována společností SEVEn v roce 2004. Aktualizace byla městem zadána v roce 2007 s požadavkem aktualizovat tu část ÚEK, která se zabývá zásobováním města teplem. V souladu s tímto zadáním zahrnuje aktualizovaná ÚEK:

přispět k dosažení souladu obce s požadavky v ochraně ovzduší (k odstranění imisní zátěže
v problémových územích) a v této souvislosti mj. preferovat ekonomicky efektivní dodávku CZT před umisťováním nových zdrojů v území (§ 3 odst. 8 Zákona - č. 86/2002 Sb.; dnes § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.);

Město bude uplatňovat zákonné požadavky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě žádostí o odpojení od soustavy CZT (viz Kapitola 9.1.7 ÚEK).

Město bude uplatňovat požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, uvedené v § 3 odst. 8 (dnes § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb), týkající se preference CZT. (viz Kapitola 9.1.8 ÚEK).

Při rozhodování o zásobování nové výstavby dbát (podle možností v soustavě CZT) požadavků
v ochraně ovzduší (k odstranění imisní zátěže v problémových územích) a v této souvislosti preferovat ekonomicky efektivní dodávku CZT před umisťováním nových zdrojů v území (§ 3, odst. 8 Zákona).

 

Stanovisko ERÚ

https://www.eru.cz/cs/teplo/casto-kladene-dotazy#23

K odpojování odběratelů od soustav zásobování tepelnou energií dochází zejména z důvodu nespokojenosti s výší ceny dodávané tepelné energie. Prakticky jedinou alternativou pro odběratele, pokud ukončí smluvní vztah se stávajícím dodavatelem, zůstává zřízení vlastního zdroje tepelné energie (nejčastěji plynové domovní kotelny či tepelná čerpadla).

Při úvaze o změně způsobu vytápění, konkrétně při jeho ekonomickém hodnocení, je nutné, aby odběratelé při výpočtu ceny tepelné energie z vlastního zdroje vycházeli z úplných vlastních nákladů na výrobu a rozvod tepelné energie. Odběratelé často porovnávají cenu tepelné energie stávajícího dodavatele s cenou tepelné energie pouze ve výši nákladů na palivo a ostatní náklady nekalkulují do ceny tepelné energie (např. v případě bytových domů - investice hrazená z fondu oprav, provozní náklady hrazené jako služby spojené s užíváním bytů apod.). Takovýto způsob porovnání cen je zcela chybný a nevede k očekávanému výsledku.

Při výpočtu ceny tepelné energie z domovní kotelny je nutné kromě nákladu na palivo, počítat i s ostatními náklady. Ostatní náklady tvoří např. spotřeba elektřiny, náklady na obsluhu (mzdy
a školení), pravidelné revize tlakových nádob a elektrického zařízení, účetní odpisy majetku, pravidelná údržba a opravy tepelného zařízení, pojištění atd. a mohou představovat přibližně 20 % z celkové ceny tepelné energie.

Významné trvalé úspory v platbách za tepelnou energii lze dosáhnout zateplením nebo výměnou oken budovy. Tato opatření by měla předcházet případnému odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií a zřízení vlastního zdroje tepelné energie, neboť v opačném případě bude vlastní zdroj předimenzovaný, což může vést k vyšším nákladům na výrobu tepelné energie i z vlastního zdroje odběratele. Nejdříve je tedy nutné provést opatření ke snížení potřebného množství tepelné energie a až poté zvážit zda je ekonomicky výhodné odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií.

Je nutné porovnávat celkové náklady na vytápění daného objektu, ne pouze výši ceny v Kč/GJ, neboť při vysoké spotřebě z důvodu vysokých tepelných ztrát vytápěného objektu a i při nízké ceně tepelné energie mohou být celkové náklady na vytápění vyšší než při vysoké ceně tepelné energie a nízké spotřebě pro daný objekt.

 

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

§ 16 odst. 7

Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

 

Stanovisko Státní energetické inspekce

Energetický posudek musí energetický specialista zpracovat objektivně, pravdivě a úplně. Energetický posudek je zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb. v souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb. Dále musí být energetický posudek opatřen číslem z databáze Enex.

 

3/ Cena tepla

Cena tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií je stanovena cenovým výměrem společnosti podléhajícím kontrole Energetického regulačního úřadu.
Nachází se pod úrovní celorepublikového průměru a pro odběratele je ekonomicky přijatelná.

 

 

Teplárenství

Teplárenství je jedním ze základních pilířů české energetiky a na našem území se může pyšnit svojí téměř již stoletou historií. Impulsem pro budování velkých teplárenských soustav byl v průběhu minulého století zejména velký rozvoj a rozmach průmyslu ve městech, kdy elektrárny a teplárny byly stavěny na okrajích těchto měst. V období masivní výstavby panelových sídlišť byly pak již budovány zejména blokové plynové kotelny přímo na sídlištích.

 

Pro teplárenství v České republice jsou typické rozsáhlé soustavy zásobování tepelnou energií, dříve označované jako soustavy centralizovaného zásobování, tj. CZT. Soustavy u nás jsou charakteristické svojí velkou rozmanitostí. Liší se velikostí, použitou technologií výroby i rozsahem tepelného zařízení. Centrálně vyráběná tepelná energie je využívána ve značné míře podnikatelskými subjekty (průmyslově) a je jí zásobována významná část domácností v České republice. Hovoříme až o cca 4 mil. občanů.

 

02.07.2019, Jablonecká energetická a.s.

 

 

 

Aktuality, odstávky a poruchy